OndernemendWater de Stichtse Rijnlanden

Gert Jan Weierink – Maartensdijk (lijsttrekker)
Mijn moeder groeide op in Gouda en van haar hoorde ik als kleine jongen wat inklinking voor gevolgen heeft voor inwoners van een gebied waar dit speelt. Afgezien van het jaarlijks ophogen van je tuin was er ook het probleem dat hierdoor rioleringen verzakten en leidingen braken. Bodemdaling was en is daar een groot probleem en als we niet oppassen blijft dit een groot probleem voor ons veenweide gebied.
Daarom is het belangrijk dat De Stichtse Rijnlanden een goede connectie hebben met het bedrijfsleven. Want alleen zo kunnen we innovatief en duurzaam oplossingen vinden. Duurzaamheid is een economische kans. Bedrijven die inzetten op duurzame ontwikkeling en innovatie presteren significant beter.
Toch wordt nog maar beperkt geïnvesteerd in duurzaamheid. De mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties zijn beperkt vanwege een gebrek aan tijd, middelen en netwerk. Daar wil OndernemendWater zich voor inzetten zodat de link tussen het waterschap en ondernemers versterkt wordt. Want als bedrijven beter presteren dan presteert De Stichtse Rijnlanden ook beter!
Maar bovenal is water van levensbelang voor ons allemaal.
Daarom zet ik mij in voor het waterschap.
Daarom: stem anders! Stem 15 maart OndernemendWater!

Nils van der Plas – Zeist
Water, het belang van water en daarmee het waterschap ligt mij na aan het hart. Niet alleen omdat ik als zeiler het recreatieve belang van water zie; maar met meer dan dertig jaar ervaring in de industrie (Zout en Desalination) weet ik dat goed watermanagement niet vanzelfsprekend is.
Water om grondstoffen te delven, om te koelen en als belangrijke vervoersmodaliteit. De vraag is hoe we dit combineren en op een verantwoorde manier in balans brengen en houden met de noodzaak een goede kwaliteit drinkwater, duurzame landbouw en de veiligheid van onze huizen te kunnen waarborgen.
Dit vraagt om een lange termijn visie, beleid en aanpak. Geen “one issue” politiek of “stokpaardjes” maar realisme en innovatie! Hier staat OndernemendWater voor en daar kunt u mij op aanspreken. Een toekomst bestendig waterschap!

Piet Hoogendoorn – Linschoten
Nederland waterland: zegen of vloek.
Het Waterschap, ons reeds bijna acht eeuwen oude openbaar bestuurslichaam, zorgt (kortgezegd) voor onze waterveiligheid en de kwaliteit van schoon drinkwater.
OndernemendWater richt zich in het waterschap op doelmatigheid, doelgerichtheid en effectiviteit van het bestuur. Daarvoor zoekt men samenwerking met relevante partijen met oog voor klimaatverandering, biodiversiteit en natuur naast good governance  en een verantwoord financieel- en risicomanagement.
Een goede verhouding tuseen economie, ecologie en menselijke maat.
Na een lange carrière bij Rabobank, waarvan ca 35 jaar als directievoorzitter van verschillende lokale banken, ben ik thans bestuurder, toezichthouder en adviseur van ondernemingen: https://www.linkedin.com/in/piethoogendoorn/

Stijn de Vries – Utrecht
Ik ben opgegroeid langs dijken en poldergebied in omgeving Arnhem-Nijmegen. Hier werd voor mij duidelijk wat het belang is van goed waterbeheer. Nadat ik in Utrecht ben komen wonen en voet zette in milieu bekwaam ondernemersgebied wilde ik bijdragen aan een duurzame, toekomstgerichte leefomgeving.
Toen ik hoorde dat de bedrijven hun stem dreigden te verliezen in het waterschap vond ik dit het juiste moment om in te stappen.
Mijn naam is Stijn de Vries, 20 jaar oud, en momenteel de jongste kandidaat voor OndernemendWater.
Als fulltime student Economie aan de Hogeschool Utrecht en parttime ondernemer in de energiebranche sta ik dicht bij de volgende generaties belanghebbenden.
Daarom wil ik graag mijn bijdrage leveren door uw stem te vertegenwoordigen in een duurzaam, innovatief en toekomstgerichte fractie van OndernemendWater.
Want niet alleen deze, maar ook volgende generaties hebben belang bij een slagvaardig waterschap!

Henric de Jong – Schouwenburg
Ben apotheekhoudend huisarts geweest dus enig ondernemerschap is mij niet vreemd. Daarnaast ook raadslid in de gemeente de Bilt.
Waarom ik mij verkiesbaar stel voor OndernemendWater is omdat ondernemers een belangrijke schakel in een waterschap zijn dat het oudste niet politieke orgaan is waarin naast ondernemers nog de landbouw, natuur en ingezetenen samen werken ten behoeve van droge voeten, schoon water en wateropslag tegen verdroging en wateroverlast. Ook ben ik beheerder/directeur van een familielandgoed in dit waterschap waarin ook natuurbeheer een belangrijke rol speelt.

Jos van Rooijen – Houten
Vanuit mijn bedrijf heb ik een grote betrokkenheid bij milieutechnische zaken die ook het waterbelang voor ondernemers raken. Daarom ben ik kandidaat voor OndernemendWater in het waterschap. Via mijn bedrijf, ooit gestart als loonbedrijf ten behoeve van tuinbouw, opereert de Oskam Groep in het lustrumjaar als allround aannemer en fullservice dienstverlener. De scope van Oskam ligt op asbestverwijdering, sloopwerkzaamheden, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden.
Vanuit mijn kennis en expertise denk ik een zinvolle bijdrage aan het werk van De Stichtse Rijnlanden te kunnen leveren.  

Mathieu Andriessen – Montfoort
Met zo’n 20 jaar ervaring als bestuurder en als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven ben ik graag lijstduwer voor OndernemendWater.
De stem van ondernemend Nederland vindt onvoldoende gehoor in politiek en bestuur, met alle gevolgen van dien.
Ook in het waterschap dreigt dit nu te gebeuren door het verlies van de geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen. OndernemendWater vult die lacune met een nuchter no nonsense programma: huishoudboekje op orde professioneel bestuurde waterschappen.
Ik schaar me graag achter de partij die werk maakt van een slagvaardig HDSR met ruimte voor ondernemerschap.

OndernemendWater in het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Algemeen en organisatie
Wij richten ons op de kerntaken van het waterschap en dat deze kerntaken in de toekomst sturend in ruimtelijk ontwikkelingen.
Wij versterken de positie die duurzame ondernemers innemen bij de oplossingen voor het aanpakken van klimaatadaptatie, Co2-reductie, energietransitie, circulariteit en biodiversiteit. Hiervoor willen wij dat de Stichtse Rijnlanden een innovatiefonds opricht voor bedrijven in het gebied om de doelen sneller en efficiënter te halen. Zonder innovatieve en betrokken ondernemers zijn deze doelen niet haalbaar.
Als ondernemers weten wij dat de werknemer het hoogste goed is binnen een organisatie. Wij willen de werknemers op waarde schatten in loon, een veilige werkomgeving en ruimte geven om zich te laten horen en ontplooien. De Stichtse Rijnlanden is en moet in de toekomst een zeer fijne en professionele opdrachtgever blijven en niet ten prooi vallen van populistische korte termijn politiek zoals bij gemeenten en provincies.
Inefficiënte samenwerkingsverbanden willen wij onder de loep nemen en zuiver commerciële activiteiten bij de markt laten. De ruimte die het aanbestedingsbeleid biedt moet beter worden benut om lokale ondernemers een kans te bieden en risico’s die bij de markt worden neergelegd afprijzen en dan ook betalen.
Aanbestedingen en gunningen moeten open en eerlijk worden gecommuniceerd. Het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet weer worden hersteld.
Bijna alle ondernemers betalen teveel betaling aan de waterschappen. Deze ongelijkheid moet verdwijnen. Als kleine ondernemer betaal je onevenredig veel belasting voor je afvalwater, terwijl je thuis voor zelfde afvalwater nogmaals belasting betaald.

Afvalwaterketen, grondstoffen en energie
Lokale waterbedrijven op industrie-en bedrijventerreinen initiëren en ondersteunen door decentraal afvalwater te behandelen en hergebruiken. Wat voor het ene bedrijf een afvalstof is, kan voor een andere bedrijf een grondstof zijn.
In de afvalwaterketen richten op stoffen die tegen maatschappelijke kosten verwijderd of als grondstof terug kunnen worden gewonnen én waarvoor een markt(potentieel) is. Prioriteit geven aan bronaanpak via voorlichting en strenger handhaven zodat de stoffen niet in de waterketen terechtkomen. Voorkomen is beter dan genezen.
Intensievere samenwerking met gemeentes, waterleidingbedrijven, woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en bedrijven om sneller en effectiever de afvalwaterketen te beheren en te verbeteren. Afvalwaterketen met gemeenten voorbereiden tot een aparte entiteit inrichten met eigen financiering en organisatie vergelijkbaar als de drinkwaterbedrijven.
Actieve ondersteuning geven bij initiatieven en innovaties op het gebied van aquathermie, energietransitie en hergebruik van grondstoffen.

Schoon Water, Natuur en biodiversiteit
Integrale aanpak met alle overheden, bedrijven, boeren én burgers om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. Een ieder is verantwoordelijk om gezamenlijk voor gezond en voldoende zoet water te zorgen.
Gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk. De duin- en bollenstreek heeft een geheel eigen dynamiek dan een stedelijk gebied of een veenweidegebied. Maatwerk is onontkoombaar en nieuw beleid moet hierop worden aangepast.
Brongerichte aanpak en de doelstellingen helder en haalbaar formulieren. Geen onnodige inspanning in gebieden waar natuurdoelen niet of nauwelijks haalbaar zijn. Vanuit De Stichtse Rijnlanden helder communiceren richten rijk, provincie en gemeentes waar de kansen liggen op het gebied van natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit.
Een loket inrichten waar bedrijven en burgers terecht kunnen met vragen initiatieven en oplossingen om de waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur te verbeteren. Externe financieringsmogelijkheden beter benutten om deze initiatieven en oplossingen verder uit te werken, in te zetten of te realiseren. Voorbeeld is het afvangen van plastic met behulp van de bubblebarrier in Katwijk.

Voldoende Water & Klimaatadaptatie
Bodem, water én de belangen van bedrijven, boeren en burgers sturend voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Slim afkoppelen en hergebruik van hemelwater op de locatie of gebied waar het valt. Domweg afkoppelen kan voor een verslechtering van de waterkwaliteit zorgen en op korte termijn moeten hierover met de gemeentes bindende afspraken worden gemaakt.
Ruimte creëren om buffers aanleggen om in natte periodes water op te slaan en in droge periodes water beschikbaar te stellen voor natuur, landbouw en bedrijven.
Met rijk en provincie keuze maken in welke mate en hoogte waterveiligheid dient te worden geborgd. De huidige wijze om 100% waterveiligheid te bieden wordt onbetaalbaar. Publiek bewust maken van het feit dat bouwen in laag gelegen polders wonen in laag Holland een bepaald risico met zich meedraagt.

Contactgegevens