OndernemendWater Rijnland

Willem de Vries (lijsttrekker)
Water neemt een belangrijke plaats in mijn leven:
Ik ben opgegroeid op het water (een woonboot ) en inmiddels ben ik meer dan 30 jaar als ondernemer actief in het vakgebied van water en milieu. Daarnaast ben ik de afgelopen vier jaar met veel plezier fractielid en voorzitter van de commissie waterkwaliteit & voldoende water geweest.
Als geen ander weet ik hoe belangrijk de waterschappen voor Nederland zijn en hoe men in het buitenland met veel respect kijkt naar het Nederlandse waterbeheer.
Wij kunnen echter niet op onze lauweren rusten.
Nieuwe uitdagingen staan ons te wachten.
Deze uitdagingen kunnen niet worden opgelost zonder de hulp van innovatieve en duurzaam werkende ondernemers uit ons gebied:
Of het nu een bierbrouwer, een bollenkweker of een horecaondernemer is, dagelijks hun bijdrage leverend aan een veilig, schoon en toekomstbestendig Rijnland.
Als lijstrekker van Ondernemend water Rijnland zet ik mij in voor een slagvaardig waterschap waarin de belangen van het lokale bedrijfsleven en ondernemers op een juiste wijze worden behartigd.
De inzet van innovatie, een eerlijke kostenverdeling en een hechte samenwerking met de omgeving en andere overheden.
Dat zijn de punten waarvoor ik mij sterk maak. Mijn motto is dan ook zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Henry Kruiper
Opgeleid als levensmiddelentechnoloog – zuivel en water – en jurist, ruim 30 jaar gewerkt als belangbehartiger en lobbyist voor een reeks werkgevers- en brancheorganisaties.
Eerst in de groot- en internationale handel waar ik o.m. de vertegenwoordiger was van de Nederlandse bedrijven bij de Europese Commissie als het ging om handelspolitieke zaken als bv invoerrechten en anti-dumping.
Vervolgens bij FME als belangenbehartiger voor de technologische industrie in het algemeen en meer in het bijzonder als directeur van de NVKL voor de koudetechnische installatiesector.
Door deze functies ruime ervaring opgedaan met behartigen van de belangen van werkgevers bij centrale en regionale overheden, inspecties, milieudiensten, etc. Maar ook in onderhandelingen met vakorganisaties over bv. cao’s en Arbo catalogi.
Overleggen, overtuigen, bemiddelen en onderhandelen is daarmee onderdeel van mijn persoonlijkheid geworden.
OndernemendWater doet in het waterschap exact wat ik 30 jaar voor werkgevers heb gedaan. Met gezond bedrijfsverstand toezien op het beleid en de praktijk van het snel belangrijker wordende waterbeheer in Nederland.
Ik zie ernaar uit om samen met de OndernemendWater collega’s het ondernemersgeluid te laten horen in het bestuur en de commissie van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Mark Broos
Het watersysteem van Nederland is uniek in de wereld. Sinds de 13e eeuw zijn we bezig geweest om ons watersysteem op orde te houden. Daardoor zijn we goed beschermd tegen overstromingen, zuiveren we ons afvalwater efficiënt en is de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater over het algemeen goed. Dat is belangrijk omdat we hier ook ons drinkwater van maken.
In andere delta’s in de wereld is het een stuk minder goed geregeld. Om de mensen in die delta’s ons beschermingsniveau te geven, zijn investeringen nodig die vandaag de dag niet meer kunnen worden opgebracht. Het is dus belangrijk om het watersysteem wat we hebben te koesteren.
Voor het in stand houden van ons watersysteem is het belangrijk dat de aandacht van een waterschap is gericht op water.
De werkzaamheden van een waterschap zouden niet moeten worden beïnvloed door politieke discussies over vluchtelingen of coronavaccins. Dit leidt de aandacht af van het belang van de waterschapsverkiezingen. Namelijk een goed werkend waterschap met aandacht voor een kostenefficiënt waterbeheer. En daar wil ik mij, samen met de rest van OndernemendWater, volledig voor inzetten.

Piet van der Poel
Ik ben Piet van der Poel, ik heb 40 jaar een bloembollenkwekerij gerund samen met mijn neef.
Zes jaar geleden hebben we het bedrijf verkocht . Ik ben altijd bestuurlijk actief geweest, met name in organisaties voor het bollenvak.
Inmiddels ben ik acht jaar lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland met een geborgde zetel vanuit LTO.
Het voelt voor mij heel oneerlijk dat de geborgde zetels verminderd zijn voor de landbouw naar 2 en voor bedrijven helemaal afgeschaft zijn.
Water is voor onze sector van levensbelang, dit is ook de rede dat ik mij op de lijst van ondernemend water heb laten zetten.
Wij moeten als ondernemer een stem houden in het waterschap, schoon water en droge voeten is voor ons van levensbelang.
Als sector waarin wij opereren in het landelijk gebied moet er veel gebeuren om de doelen te halen, maar wij kunnen met elkaar ook de oplossingen bieden.
Vanuit OndernemendWater kijken wij als ondernemers naar de waterproblematiek en niet vanuit politiek uitgangspunt.

Allie Blijleven
Ik heb een passie voor water. De belangrijkste kerntaken van het waterschap zijn zorgen voor droge voeten en schoon en gezond water.
OndernemendWater richt zich in het waterschap op doelmatigheid en oog hebbend voor klimaatverandering, biodiversiteit en natuur. Wij staan voor goed bestuur en verantwoord financieel beleid en risico management. Zaken goed afwegen, belangen wegen en kiezen voor de juiste duurzame oplossingen.
Allie Blijleven heeft 8 jaar deel uitgemaakt van het Algemene Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de fractie A&B waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

Gert Jan Kramper
Mijn persoonlijke standpunten voor de verkiezingen zijn:

Eerlijke verdeling kosten
Toekomst gericht- vervuild water altijd reinigen voordat het in oppervlakte water komt
Water buffering stimuleren
Duidelijk plan bij extremen neerslag
Bouwkundige activiteiten eerlijk aanbesteden, voorkeur naar plaatselijke aannemers
Natuurwaarden waterkanten stimuleren, meer biodiversiteit
Stimuleren hergebruik water
Verzilting tegen gaan

Pieter Meijer
Pieter Meijer, ondernemer in de maakindustrie, opgegroeid en groot geworden met de dagelijks vanzelfsprekendheid op en om het water te zijn, en opgevoed en gevormd in een omgeving waar ondernemen en beheren in relatie tot water een alledaagse realiteit vormde.
De wens om de kennis, de ervaring en met name de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in te zetten ten behoeve van een efficiënt, doelmatig en toekomstgericht waterbeheer is de drijfveer om OndernemendWater van harte te ondersteunen.
Met het enorme potentieel aan technische en bestuurlijke innovaties is het bedrijfsleven in de volle breedte een onmisbare partner om een krachtig en gezond waterbeleid te voeren. 

Contactgegevens

Voor vragen en/of informatie over OndernemendWater voor het Hoogheemraadschap van Rijnlanden kunt u contact opnemen via:
rijnland@ondernemendwater.nl