www.wrij.nl

OndernemendWater 2023-2027

Otto Willemsen – Netterden: fractievoorzitter
Het waterschap is mij met de paplepel ingegeven. Zowel mijn opa als vader waren bestuurder bij het Waterschap De Oude IJssel die later op ging in het Waterschap Rijn en IJssel. De afgelopen twee periodes diende ik in waterschap voor de fractie bedrijven als geborgde zetel. In die periode zijn mooie dingen bereikt.
We winnen grondstof Kaumera met de afvalstromen van Friesland Campina, we produceren een groot deel van onze eigen energie en we hebben het duurzaam financieel beleid opgesteld.
Dit was op basis van mijn motie die er uiteindelijk voor zorgt dat er niet meer geld uitgegeven wordt dan dat er binnen komt, de schulden worden afgebouwd en dat er verstandigere en kortere afschrijvingsperiodes zijn zodat innovatie mogelijk blijft.
Dit moet omdat de opgaven zeer groot zijn. Gewoon het huishoudboekje goed op orde houden en logisch blijven nadenken als bestuur.
Ik ben momenteel fractievoorzitter van de fractie bedrijven in het waterschap en de trotse lijsttrekker van OndernemendWater.

Bert Wiltink – Doetinchem: fractievolger
OndernemendWater: voor een werkend en slagvaardig waterschap!
Een waterschap dat doet wat ’t moet doen.
Betrouwbaar, innovatief, ondernemend en toekomstgericht.
Maar ook realistisch. Weten dat in deze wereld niet alles maakbaar is. Verantwoord rentmeesterschap is voor mij de leidraad van handelen; maar wel met in het achterhoofd dat je een blok beton onder water niet hoeft te verzekeren tegen brand… laat staan om de discussie aan te gaan of dat dan allemaal wel veilig en zeker genoeg is.
Focus op duurzaam financieel beleid, een nuchtere en doelgerichte aanpak van de kerntaken en oog voor circulaire economie.
Mijn naam is Bert Wiltink. In de afgelopen 4 jaar voor de fractie bedrijven zitting gehad in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel.
Met een constructieve, professionele en bedrijfsmatige aanpak wil OndernemendWater de komende periode zorgen voor een werkend waterschap.
Een waterschap dat doet wat ’t moet doen.
Met OndernemendWater het belang van het bedrijfsleven en verstandig bestuur borgen.

Ineke van den Belt – Arnhem
Ik heb jarenlang voor het bedrijfsleven, burgers en overheden gewerkt en gemerkt dat er vanuit gemeenschappelijke belangen, veel schijnbare tegenstellingen overbrugd kunnen worden.
Schoon water is niet alleen voor de natuur en de mens, maar ook voor het bedrijfsleven (denk bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelenindustrie) en de land- en tuinbouw een must.
Datzelfde geldt ook voor een goed beheer van het water. Voor alle partijen, dus ook voor bedrijven is het van belang dat we niet te veel, maar ook niet te weinig water hebben zoals afgelopen zomer.
Om die garantie op schoon water en op een goed watervoorraadbeheer, nu en in de toekomst te kunnen bieden, moeten we dus focussen op die gemeenschappelijke belangen.
Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.

Jan Hendrik van Dorp – Vorden (vanaf maart 2023)
Het waterschap is in Nederland een uniek openbaar bestuurslichaam dat al bijna acht eeuwen zorg draagt voor onze waterveiligheid en de kwaliteit van schoon oppervlaktewater. Bijzonder is dat het waterschap haar eigen belastingstelsel kent (watersysteemheffing en waterzuivering) waarmee het merendeel van haar taken gefinancierd worden. Bij uitstek is daarmee het waterschap een functioneel bestuur, op afstand van algemene politiek, zoals in gemeenten en provincies.
OndernemendWater richt zich in het waterschap op doelmatigheid, doelgerichtheid en effectiviteit van het bestuur met inzet van innovatie door samenwerking met ondernemingen en overige belanghebbende partijen, met oog voor klimaatverandering, biodiversiteit en natuur, naast goed bestuur en verantwoord financieel en risicomanagement.
Jan Hendrik is momenteel fractievoorzitter bedrijven bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en verhuist binnenkort naar Vorden.

Hans van Uem – Doetinchem
Ik ben geboren en getogen in Zevenaar en woon sinds 2002 met mijn vrouw Cindy en kinderen Jelle en Sasja in Doetinchem. Echt iemand uit de regio dus.
Ik verdien mijn geld met administratie- en belastingadvies, aangevuld met interim opdrachten bij woningcorporaties.
Ik heb een passie voor duurzaamheid en innovatie. En dan met name voor natuur en de inpassing daarvan in ons Nederlandse cultuurlandschap. Daarbij is de waterhuishouding een belangrijk punt.
Zeker gezien de veranderingen in klimaat (langer en vaker droog, vaker enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd). Dit trekt een zware wissel op het werk van de waterschappen. Het is daarom nog belangrijker dat keuzes binnen het waterschap gemaakt worden op basis van de best mogelijke oplossingen binnen de financiële mogelijkheden. Gebaseerd op de huidige stand van de techniek en wetenschap, met gebruik van gezond verstand.
Ik sta voor het goed afwegen van alle belangen en voor de juiste, duurzame oplossingen. Dus geen politiek handjeklap, maar oplossingen die echt werken.
OndernemendWater!

Elise Ruesink – Varsseveld
Als persoon kan ik niet tegen onrecht. Het onrecht dat bedrijven geen stem meer in het waterschap hebben.
Ik ben betrokken bij veel bedrijven in de Achterhoek vanuit mijn rol als HR manager en coach. Als familie zijn wij met Van Raam een succesvol innovatief bedrijf met grote maatschappelijke bijdrage. Dit is wat ondernemers, zeker de ondernemers in de Achterhoek kunnen brengen, ook in het waterschap. Een sterke lokale economie, die duurzaam met de omgeving omgaat en mensen waardeert.
Door jullie stem komt het geluid van ondernemers terug in het waterschap.
We werken aan een slagvaardig waterschap dat de kracht van bedrijven benut, in plaats van ze als grote boze wolven te zien. Samen maken we het waterschap. Financieel gezond, toekomstgericht en met een professionele organisatie die de kracht van de medewerkers benut! Want mensen zijn ons hoogste kapitaal.

Michiel Pöpping – Braamt
In 1990 verhuurden wij de eerste kano’s op de Oude IJssel vanaf de Bleek in Doetinchem en op de rivier de Berkel voor de VVV Vreden. De twee rivieren en vele plekken langs de rivieren en beken in de Achterhoek zitten in mijn DNA vanuit die periode.
Vele toeristisch en recreatieve  ontwikkelingen daarna heb ik nauw gevolgd of ben er bij betrokken geweest. Ontwikkeling voor kanorecreatie in de Achterhoek, recreatief medegebruik bij de ecologische verbindingszone Oude IJssel, mogelijkheden onderzoeken bij Sluis de Pol en stadslab Doetinchem in de werkgroep verbinding “de Bleek – stad”.
Met mijn bedrijf Markant Outdoorcentrum in Braamt inclusief een plas water met een nu structureel lage waterstand maakt mijn interesse voor water blijvend en de noodzaak van goed waterbeheer belangrijk.
Rivieren, plassen: water is altijd onlosmakelijk verbonden met recreatie en toerisme. Vanuit deze invalshoek wil ik graag een duurzaam steentje bijdragen aan OndernemendWater.

Caroliene Wissenburg – Velp
Als ondernemersdochter ben ik graag onderdeel van OndernemendWater. Verstandig besturen en oog voor alles wat we doen.
Ik ben in het Nederlands Openluchtmuseum verantwoordelijk voor het doorgeven van immaterieel erfgoed als ambachtencoach en als museumdocent neem ik schoolklassen mee in de geschiedenis. Water is voor Nederland altijd belangrijk geweest.
De veiligheid achter de dijken, maar ook voldoende water voor landbouw en natuur en schoon water. Daarnaast is het fijn dat ons rioolwater goed gezuiverd wordt en grondstoffen en energie opleveren.
Ik ben algemeen bestuurslid en PR-coördinator voor de Wereldwinkel van Arnhem en Velp en geniet van ons gebied.
Graag vertegenwoordig ik uw stem in het waterschap de komende periode via de fractie van OndernemendWater.

Ed Smit – Etten
De Achterhoek is sterk en samen gaan ze “d’ran!”
Vele kleine bedrijfjes met ondernemers die hard werken en stuk voor stuk unieke producten en diensten leveren! Vaak te klein om zich druk te maken over het waterschap. Dit belang werd geborgd en de kamer van koophandel benoemde kandidaten voor het bestuur.
Ondernemers betalen de helft van de zuiveringslasten en een deel van de watersysteem belasting. Zeker 30% van de belasting in ons gebied.
Ik zet mijn netwerk van AchterhoekBIZ graag in om de ondernemende stem in het waterschap te borgen via OndernemendWater.
Uw stem zorgt voor slagkracht, dat de belasting betaalbaar blijft en dat je waar krijgt voor je belastinggeld.

Contactgegevens

OndernemendWater voor waterschap Rijn en IJssel is bereikbaar:
via mailadres: wrij@ondernemendwater.nl
telefoon Otto Willemsen: +31 654 314 867
telefoon Bert Wiltink: +31 653 250 425